(@nana.sowt)

Stories and Highlights posted by nana.sowt

Photos and Videos posted by nana.sowt

(@nana.sowt)

2 Days 8 Hours Ago

we can never go back we can only go on and on

(@nana.sowt)

7 Days 11 Hours Ago

To Hong Kong. To you. To me.

(@nana.sowt)

9 Days 18 Hours Ago

This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.

(@nana.sowt)

2019-08-19 00:42:56

#818 1.7m+ 原來 大家一直都在❤️ 始終如一 風雨同路 \ 近幾個月 比起影相 更想好好專注於當下最重要既事 尋日偶然見到感人既畫面 都係忍唔住停落黎影低佢 無論結局係點 我地都有幸並肩同行

(@nana.sowt)

21 Days 22 Hours Ago

你在牢籠被引渡 渡往了啞巴的國度 我用殘餘力氣留守衝口說真話的領土

(@nana.sowt)

2019-07-18 02:36:04

成人的世界 沒有逃避這個選項

(@nana.sowt)

2019-07-07 21:30:48

權力腐化人心 尤其當權力落在愚人身上

(@nana.sowt)

2019-07-06 21:06:24

Darkness cannot drive out darkness: only light can do that.

(@nana.sowt)

2019-07-06 20:49:10

自由不受任何束縛 卻成了束縛人民的工具

(@nana.sowt)

2019-06-19 01:24:06

光明前的黑暗是難熬的 但繼續走下去 總會走到終點

(@nana.sowt)

2019-06-10 03:06:20

🛵 快要走到終點 竟然有點不捨

(@nana.sowt)

2019-06-02 21:47:57

片刻寧靜 在煩囂中顯得尤其珍貴

(@nana.sowt)

2019-06-02 21:48:07

飛得久也會累

(@nana.sowt)

2019-05-29 20:56:37

things always get worse before they get better

(@nana.sowt)

2019-06-02 21:48:25

What a good thing we lose What a bad thing we knew

(@nana.sowt)

2019-06-02 21:48:42

慢慢來 比較快

(@nana.sowt)

2019-06-02 21:48:52

最好的東西 往往出現在意料之外 不用想太多 昂首闊步向前走就好

(@nana.sowt)

2019-06-10 17:56:36

這一刻 請給我 一點幻想的自由 就當做現實生活中的逃生口 給我三分鐘 祈禱著另一個天空 那個我 想什麼 就能夠伸手觸碰