جايت خاليست مرد بزرگ، تو معناى واقعى صبر و اعتدال بودى. جايت خيلى خاليست، من در ادامه راه تو به اعتدال راى ميدهم. 💜 #روحاني١٤٠٠ #رفسنجاني #ازادي #پيروزى_نزديك_است
1 Comment Download

Users who like this media

Users who comment this media